Kontakt

Mgr. Lucia Šťastná
Písecká 744/7
990 01 Veľký Krtíš
tel: +421 915 403 973
LShoes.sk@gmail.com
IČO: 52 006 891
IČ DPH: SK1124907410

Reklamácia
Reklamácia / Výmena / Vrátenie tovaru

 

Reklamácia tovaru

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u predávajúceho. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, avšak záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad. Reklamáciu na tovar môžete uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý bol priložený k objednanému tovaru. 

 

Postup reklamácie

1. Čo najskôr nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. Tovar, ktorý si želáte reklamovať zašlite čistý, spolu s faktúrou a vyplneným reklamačným formulárom na adresu: Mgr. Lucia Šťastná, Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš. Tovar, odoslaný na spôsob dobierky, nebude prijatý.

3. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať ihneď po jej spracovaní, ktoré prebehne v čo najkratšom čase, v prípade potreby posúdenia stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní. 

4. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho.

 

Odstrániteľné poškodenie:   

Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.

Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

 

Neodstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

 

Výmena tovaru

Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru.  Oznámenie kupujúceho o výmene tovaru musí byť predávajúcemu doručené na e-mail: LShoes.sk@gmail.com najneskôr do skončenia doby na výmenu tovaru (do 14 dní) a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol priložený k objednanému tovaru, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze.

Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci.  Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

 

Postup pri výmene tovaru

1. Čo najskôr nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. Tovar na výmenu Vám obratom zašleme Slovenskou poštou.

3. V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.LShoes.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (LShoes.sk@gmail.com) najneskôr do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný  v pôvodnom stave a nepoškodený. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť faktúru a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý

Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky predávajúcemu a to bankovým prevodom. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

Výmenný, reklamačný formulár a formulár na odstúpenie od zmluvy / vrátenie

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

1. Identifikácia kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno; trvalé bydlisko alebo sídlo;

2. Číslo elektronickej objednávky;

3. Popis tovaru, ktorý kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;

4. Názov a číslo bankového účtu v tvare IBAN,

5. Dátum a podpis kupujúceho.

Ak formulár nie je úplne vyplnený alebo k formuláru nie je priložená faktúra / doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „požadované doklady”), predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 60 dní od prevzatia formulára alebo požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie / výmeny / vrátenia a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.

Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.

Tovar, ktorý je predmetom výmeny / vrátenia by nemal / nesmie javiť na sebe známky používania. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Na stiahnutie - Formulár pre reklamáciu/výmenu tovaru/odstúpenie od zmluvy