Kontakt

Mgr. Lucia Šťastná
Písecká 744/7
990 01 Veľký Krtíš
tel: +421 915 403 973
LShoes.sk@gmail.com
IČO: 52 006 891
IČ DPH: SK1124907410

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je Mgr. Lucia Šťastná (ďalej len "správca"), zapísaná na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši, odbore živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 660 – 11311.

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:  Mgr. Lucia Šťastná, Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika, IČO: 52 006 891, DIČ: 1124907410, IČ DPH: SK1124907410

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobnych údajov nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 915 403 973 alebo e-mailom na LShoes.sk@gmail.com.

 

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Internetový obchod LShoes.sk pod správcom Mgr. Lucia Šťastná uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov. 

Zákazník je informovaný o tom, že jeho osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

 

3. Účel spracovania osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na internetovom obchode LShoes.sk. 

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH. 

 

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese LShoes.sk@gmail.com.

 

5. Doba uloženia osobných údajov

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas s uložením osobných údajov na obdobie najviac 3 rokov. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, predávajúci zabezpečí blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu. 

 

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou spoločnosti Golemus, s.r.o. (prevádzkovateľ/prenajímateľ e-shopového systému Eshop-rychlo) a prepravnej služby (Slovenská pošta), s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 29.11.2018.