Kontakt

Mgr. Lucia Šťastná
Písecká 744/7
990 01 Veľký Krtíš
tel: +421 915 403 973
LShoes.sk@gmail.com
IČO: 52 006 891
IČ DPH: SK1124907410

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Článok   I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.LShoes.sk (ďalej len "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva”). Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné: Mgr. Lucia Šťastná, so sídlom Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika, tel.č.: +421 915 403 973, e-mail: LShoes.sk@gmail.com, IČO: 52 006 891, DIČ: 1124907410, IČ DPH: SK1124907410, zapísaná na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši, odbore živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 660 – 11311, IBAN: SK24 0900 0000 0050 3243 7074, SWIFT: GIBASKBX. 

2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

3. Tieto VOP sú prístupné na stránke internetového obchodu v sekcii Obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 29.11.2018 resp. od zverejnenia zmeny.

 

Článok II.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na internetovej stránke www.LShoes.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.

Tovar - všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na internetovej stránke www.LShoes.sk

 

Článok III.          

Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa),

b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c) Množstvo objednávaného tovaru;

d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho);

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu LShoes.sk@gmail.com.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie oznámenia od prepravcu - Slovenskej pošty. 

Po odoslaní objednávky obdržíte na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Následne Vám zašleme na e-mailovú adresu informáciu o tom, či bola Vaša objednávka akceptovaná.

 

Článok IV.

Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.

b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky predávajúcim.

2.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.LShoes.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (LShoes.sk@gmail.com) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný  v pôvodnom stave a nepoškodený. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť faktúru a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy. 

Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý

Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky predávajúcemu a to bankovým prevodom. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

Článok V.   

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.LShoes.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.LShoes.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.LShoes.sk. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru predávajúcim v čase od odoslania objednávky kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúcemu.

V prípade, ak sa na internetovej stránke www.LShoes.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok VI.

Platobné podmienky a spôsob platby

1. Platobné podmienky pri objednávke v rámci Slovenskej Republiky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA NA DOBIERKU PRI PREVZATÍ TOVARU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi/pracovníkovi Slovenskej pošty;

b) PLATBA BANKOVÝM PREVODOM VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Mgr. Lucia Šťastná, IBAN: SK24 0900 0000 0050 3243 7074. Variabilným symbolom je číslo elektronickej objednávky.

2. Platobné podmienky a spôsob platby pri objednávke mimo Slovenskej republiky (z Českej Republiky a z iných krajín sveta)

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom predávajúci vyžaduje PLATBU BANKOVÝM PREVODOM VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Mgr. Lucia Šťastná, IBAN: SK24 0900 0000 0050 3243 7074, SWIFT: GIBASKBX. Variabilným symbolom je číslo elektronickej objednávky.

 

Článok VII.

Dodacie podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu (jedná sa o počet pracovných dní). Objednávaný tovar, ktorý je dostupný skladom bude vyexpedovaný v čo najkratšom termíne, obvykle do 24 hodín od potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Pri platbe bankovým prevodom / vkladom na účet predávajúceho bude objednávka potvrdená až po pripísaní celej sumy tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho a následne bude vyexpedovaná. Tovar dostupný na objednávku bude vyexpedovaný najneskôr do 7 až 10 pracovných dní od potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim. 

Stav elektronickej objednávky si kupujúci môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O stave elektronickej objednávky a termíne dodania je kupujúci vopred informovaný emailom. Po odoslaní objednávky prepravnej spoločnosti (Slovenská pošta) je kupujúcemu zaslané potvrdenie o odoslaní objednávky spolu s podacím číslom zásielky a to e-mailom a SMS na tel.číslo kupujúceho, ktoré uviedol v elektronickej objednávke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom/pracovníkom/kuriérom Slovenskej pošty protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví známky poškodenia alebo podozrivej manipulácie s balíkom.

 

Článok VIII.

Poštovné a balné

1. Poštovné a balné v rámci Slovenskej Republiky:

Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

Výška poštovného pri platbe bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho je 2,90 €.

Výška poštovného pri platbe na dobierku je 3,90 €.

Pri objednávke v hodnote nad 70 € je poštovné zdarma.

2. Poštovné a balné v rámci Českej Republiky a do iných krajín sveta:

Výška poštovného do Českej Republiky je 6,90 €.

Výška poštovného do ostatných krajín sveta je zaúčtovaná podľa aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty.

 

Článok IX.

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar vrátane požadovaných dokladov. Adresa pre zasielanie reklamácií je: Mgr. Lucia Šťastná, Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Reklamácia, ktorá bola uznaná ako oprávnená je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby na tovare a boli vynaložené skutočne a účelne. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje nižšie uvedený reklamačný poriadok, ktorá je zverejnený aj v sekcii Reklamácia.

 

Článok X.

Postup reklamácie a výmeny tovaru

Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad. Reklamáciu na tovar je možné uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý bol priložený k objednanému tovaru.

Postup reklamácie

1. Čo najskôr nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky

2. Tovar, ktorý si želáte reklamovať zašlite čistý, spolu s faktúrou a vyplneným reklamačným formulárom na adresu: Mgr. Lucia Šťastná, Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš. Tovar, odoslaný na spôsob dobierky, nebude prijatý.

3. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať ihneď po jej spracovaní, ktoré prebehne v čo najkratšom čase, v prípade potreby posúdenia stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní. 

4. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu reklamovaného tovaru na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho.

Odstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, v prípade že závadu nemožno odstrániť ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.

Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Výmena tovaru

Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru.  Oznámenie kupujúceho o výmene tovaru musí byť predávajúcemu doručené na e-mai:  LShoes.sk@gmail.com najneskôr do skončenia doby na výmenu tovaru (do 14 dní) a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol priložený k objednanému tovaru, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze.

Prepravné náklady pri výmene tovaru hradí kupujúci.  Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

Postup pri výmene tovaru

1. Čo najskôr nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky

2. Tovar na výmenu Vám obratom zašleme Slovenskou poštou.

3. V prípade, že vrátený tovar nie je možné vymeniť kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Článok XI.

Výmenný, reklamačný formulár a formulár na odstúpenie od zmluvy / vrátenie

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

1. Identifikácia kupujúceho, t.j. meno a priezvisko alebo obchodné meno; trvalé bydlisko alebo sídlo;

2. Číslo elektronickej objednávky;

3. Popis tovaru, ktorý kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;

4. Názov a číslo bankového účtu v tvare IBAN,

5. Dátum a podpis kupujúceho.

Ak formulár nie je úplne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „požadované doklady”), predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 60 dní od prevzatia formulára alebo požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie / výmeny / vrátenia a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.

Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať, vymeniť alebo vrátiť.

Tovar, ktorý je predmetom výmeny / vrátenia by nemal / nesmie javiť na sebe známky používania. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie / výmeny / vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Formulár pre reklamáciu/výmenu tovaru/odstúpenie od zmluvy je možné stiahnúť tu.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

1.Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na internetovom obchode LShoes.sk. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho. 

3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že kupujúci nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH. 

4. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu. 

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby (Slovenská pošta), s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky a spoločnosti Golemus, s.r.o. (prevádzkovateľ/prenajímateľ e-shopového systému Eshop-rychlo)

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese LShoes.sk@gmail.com.

7.Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú  špecifikované na internetovej stránke www.LShoes.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XIII.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie Cookies

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

Článok XIV.

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho e-mailom (LShoes.sk@gmail.com) so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa čl. XII.

Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 29. 11. 2018, resp. od ich zverejnenia zmeny.